Autumn 2012 - Black Horse, Shipston-on-Stour

Saturday 1 September 2012